Skip To Main Content

Board of Trustee Elections

Notices

2023 Notice of Deadline to File an Application for a Place on the Ballot

The Klein Independent School District will be holding trustee elections on November 7, 2023. A general election will be held for positions 1 and 2. The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 24, 2023. The deadline to file for a place on the ballot is August 21, 2023, at 5:00 p.m.

Aviso

El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará elecciones de síndicos el 7 de noviembre de 2023. Se llevará a cabo una elección general para las posiciones 1 y 2. El primer día para que los candidatos presenten la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 24 de julio de 2023. El último día para presentar la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 21 de agosto de 2023 a las 5:00 p.m.

Thông Báo

Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức các cuộc bầu cử ủy viên quản trị vào ngày 7 tháng Mười Một, 2023.  Một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức cho các vị trí 1 và 2.Ngày đầu tiên có thể nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là ngày 24 tháng Bảy, 2023.   Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 5 giờ chiều ngày 21 tháng Tám, 2023.

通知

Klein獨立學區將於2023年11月7日舉行理事選舉。將為席位 1, 2 和剩餘任期的席位。

候選人申請選票上席位的第一日是2023年7月24日。候選人申請選票上席位的截止日期是2023年8月21日,下午5:00。

Election Documents

Campaign Finance Reports

Informes de finanzas de las campañas
Các Báo Cáo Tài Chánh Vận Động Tranh Cứ
競選財務報告

Recent News
Superintendent Updates