2022 Board of Trustees Election

2022 Notice of Deadline to File an Application for a Place on the Ballot

The Klein Independent School District will be holding trustee elections on November 8, 2022. A general election will be held for positions 6 and 7.

The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 25, 2022. The deadline to file for a place on the ballot is August 22, 2022, at 5:00 p.m.

Aviso

El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará elecciones de síndicos el 8 de noviembre de 2022. Se llevará a cabo una elección general para las posiciones 6 y 7. El primer día para que los candidatos presenten la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 25 de julio de 2022. El último día para presentar la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 22 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m.

Thông Báo

Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức các cuộc bầu cử ủy viên quản trị vào ngày 8 tháng Mười Một, 2022.  Một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức cho các vị trí 6 và 7.Ngày đầu tiên có thể nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là ngày 25 tháng Bảy, 2022.   Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 5 giờ chiều ngày 22 tháng Tám, 2022.

通知

Klein獨立學區將於2022年11月8日舉行理事選舉。將為席位 6, 7 和剩餘任期的席位。

候選人申請選票上席位的第一日是2022年7月25日。候選人申請選票上席位的截止日期是2022年8月22日,下午5:00。

 

At the November 8, 2022, Klein ISD School Board Election, Positions 6 and 7 will be on the ballot.

Candidates, Trustee Position 6
Cathy M. Arellano
Kristin Cobb

Candidates, Trustee Position 7

Rob Ellis
Jack "Joaquin" Velasquez

En la Elección de la Junta Escolar del Klein ISD del 8 de noviembre de 2022 aparecerán las posiciones 6 y 7 en la boleta.

Candidatos, Síndico Posición 6
Cathy M. Arellano
Kristin Cobb

Candidatos, Síndico Posición 7
Rob Ellis
Jack "Joaquin" Velasquez

Tại cuộc bầu cử ngày 8 tháng Mười Một, 2022, Hội Đồng Trường Học Klein ISD Các Vị Trí 6 và 7 sẽ được đưa vào trong lá phiếu.


Các Ứng Cử Viên, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 6
Cathy M. Arellano
Kristin Cobb

Các Ứng Cử Viên, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 7
Rob Ellis
Jack "Joaquin" Velasquez

2022118日的Klein ISD學校理事會選舉將選出第7席位的當選者。

6理事席位候選人
Cathy M. Arellano
Kristin Cobb
 
7理事席位候選人
Rob Ellis
Jack "Joaquin" Velasquez

Candidate Eligibility Requirements
1. A United States citizen
2. Eighteen (18) years or older at the start date of the term of service
3. A registered voter in the territory elected from by the filing deadline.
4. A resident of the district for six (6) months before August 22, 2022 and
5. A resident of the state for twelve (12) months before August 22, 2022.

School Board Candidate Guide
2022 Trustee Candidate Election Resources
2022 Notice of Drawing for Place on Ballot
Website by Klein ISD Communications. © 2022 Klein ISD. All rights reserved.