Skip To Main Content

Parent University Catalog

Academics | Estudios Académicos/Học Vấn

Courses designed to help parents understand the course material for each grade level and information about academic courses.

Cursos diseñados para ayudar a los padres a entender el material académico de cada grado y las diferentes áreas académicas.

Các lớp học được thiết kế nhằm giúp phụ huynh hiểu các tài liệu học của từng cấp lớp và thông tin về các lớp học.

Health & Wellness | Salud y Bienestar/SỨC KHỎE VÀ SỐNG KHỎE

Courses designed to provide information to families about proper nutrition, home environment, adequate sleep, mental and social wellness, etc.

Cursos diseñados para proveer información a las familias acerca de nutrición adecuada, ambiente en el hogar, hábitos de sueño, salud mental, bienestar social, etc.

Các khóa học được thiết kế nhằm cung cấp thông tin cho các gia đình về dinh dưỡng hợp lý, môi trường gia đình, ngủ đủ giấc, tinh thần và sức khỏe xã hội, v.v.

Personal Growth and Development | Desarrollo y Crecimiento Personal/Tăng trưởng và Phát triển Cá nhân

Courses will provide families with opportunities to build upon their own skills for personal and professional growth.

Cursos diseñados para proveer oportunidades a las familias para crecimiento personal y profesional.

Các khóa học sẽ cung cấp cho các gia đình cơ hội trau dồi kỹ năng cho bản thân để phát triển cá nhân và nghề nghiệp.