Skip To Main Content

Parent University Contact

For information and questions about Klein ISD Parent University, please send an email to:

parentuniversity@kleinisd.net

Para información y preguntas acerca de la Universidad para Padres de Klein ISD, por favor escriba envíe su correo electrónico a:

parentuniversity@kleinisd.net

Muốn biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc về chương trình “Đại Học cho Phụ Huynh” của học khu Klein, xin vui lòng gởi điện thư về:

parentuniversity@kleinisd.net

Recent News
Superintendent Updates