Skip To Main Content

Virtual Family Centers

Klein ISD Virtual Family Centers provide a quick access to important information and keep families connected to learning to support students from Promise2Purpose. To visit the centers, go to the school's website or click the buttons below.

Los centros virtuales para la familia de Klein ISD proveen acceso rápido a información importante y mantienen a las familias conectadas con el aprendizaje para apoyar a sus estudiantes de Promesa a Propósito. Para visitar los centros vaya a la página en Internet de la escuela o presione los botones de abajo.

Trung Tâm Gia Đình qua Mạng của Học Khu Klein cung cấp phương tiện để quý vị có thể vào coi nhanh các thông tin quan trọng và giữ cho gia đình nối kết với việc học nhằm hỗ trợ học sinh “Hứa Hẹn Đến Mục Đích”. Đến thăm các trung tâm, hãy vào trang mạng của trường hoặc bấm vào “nút bấm” dưới đây.

Recent News
Superintendent Updates