Admin

Trustee Election

Notice

The Klein Independent School District will be holding a Trustee election on November 6, 2018, for positions 3, 4 and 5.   

The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 21, 2018. The deadline to file for a place on the ballot is August 20, 2018, at 5:00 p.m. 

Beginning July 23, 2018, interested candidates may request a candidate booklet from Ms. Christine Jackson in the Office of the Superintendent and file for a place on the ballot, Monday through Thursday, between the hours of 8:00 am and 5:00 pm. Please note that the district will be on summer hours during this time period, and the superintendent’s office will be closed on these Fridays: July 27 and August 3. The district resumes normal business hours Monday through Friday, beginning August 6, 2018.

Aviso

El Distrito Escolar Independiente de Klein llevará a cabo una elección de Síndicos el 6 de noviembre de 2018 para las posiciones 3, 4 y 5.   

El primer día que los candidatos pueden solicitar un lugar en la boleta de votación es el 21 de julio de 2018. El último día para solicitar un lugar en la boleta de votación es el 20 de agosto de 2018 a las 5:00 p.m.  

A partir del 23 de julio de 2018, los candidatos interesados pueden solicitar un cuadernillo del candidato a Ms. Christine Jackson en la Oficina del Superintendente y pueden presentar su solicitud de un lugar en la boleta de votación, de lunes a jueves en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Favor advertir que el distrito tendrá horario de verano durante este período y que la oficina del superintendente estará cerrada los siguientes días viernes: 27 de julio y 3 de agosto. El distrito volverá a su horario habitual de trabajo de lunes a viernes a partir del 6 de agosto de 2018.

Thông Báo

Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Quản Trị Viên vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018 cho các vị trí số 3, 4 và 5.

Các ứng cử viên có thể bắt đầu nộp đơn xin một vị trí trên lá phiếu vào ngày 21 tháng Bảy, 2018. Hạn chót nộp đơn xin một vị trí trên lá phiếu là lúc 5:00 giờ chiều ngày 20 Tháng Tám, 2018.

Sau ngày 23 tháng Bảy, 2018 các ứng cử viên muốn tham gia có thể yêu cầu để nhận một gói hồ sơ ứng cử từ cô Ms. Christine Jackson ở Văn Phòng Giám Thị Học Khu và nộp đơn xin một vị trí trên lá phiếu, trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vui lòng lưu ý rằng học khu sẽ mở cửa theo giờ làm việc mùa hè trong khoảng thời gian này, và văn phòng giám thị học khu sẽ đóng cửa vào các ngày Thứ Sáu: 27 tháng Bảy, và 3 tháng Tám.  Học khu tiếp tục lại giờ làm việc bình thường từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 6 tháng Tám, 2018.

通知

Klein獨立學區將於2018116日舉行一項理事選舉為選出席位345

候選人申請選票席位的第一天是2018721日。申請選票席位的截止日期是2018820下午5:00截止。

2018723日之後有興趣的候選人可於週一至週四在上午8:00和下午5:00之間到監督人辦公室向Ms. Christine Jackson女士領取候選人小冊並申請選票席位。請注意: 本行政區將遵循暑假的營業時間,以及監督人辦公室將於下列日期的週五關閉: 7月7日和8月3日。從2018年8月6日起,本區將恢復週一至週五的正常營業時間。

Notice of Candidate Filing

Click here to see the official results for the November 7, 2017 election.

 


close carousel
Upcoming Events
   Staff Development/Student Holiday
   Oct 05 2018
   Staff Development/Student Holiday
   Oct 08 2018
   Regular Board Meeting
   Oct 08 2018 at 07:00 PM
   FIRST GRADING PERIOD ENDS
   Oct 19 2018
   SECOND GRADING PERIOD BEGINS
   Oct 22 2018

Trustee Election Information

Klein ISD school board positions 3, 4 , and 5 will be on the ballot for the November 6, 2018 election.
The following candidates are running for each position:

Position 3
Seth Batiste
Vijay Patel
Chris "CT" Todd

Position 4
Steve Szymczak
Wade G. Fennel
Julie Benes

Position 5
Ronnie K. Anderson

Candidates' Forum October 4, 2018

Community Impact Newspaper is pleased to invite you to meet the Klein ISD school board candidates on October 4, 2018, at 7:00 pm, at the Klein ISD Multipurpose Center. At the November 6, 2018, Klein ISD School Board Election, positions 3,4, and 5 will be on the ballot. Seth Batiste, Vijay Patel, and Chris “CT” Todd are the candidates who will be on the ballot for Position 3. Steve Szymczack, Wade G. Fennel, and Julie Benes are the candidates who will be on the ballot for Position 4. Incumbent Ronnie K. Anderson is running unopposed for Position 5. 
For additional information about the election, please visit the district’s website www.KleinISD.net.

Community Impact Newspaper tiene el agrado de invitarlos a conocer a los candidatos para la junta escolar del Klein ISD el 4 de octubre de 2018 a las 7:00 p.m. en el Centro Multiusos del Klein ISD. En la Elección de la Junta Escolar del Klein ISD del 6 de noviembre de 2018 aparecerán las posiciones 3, 4 y 5 en la boleta. Seth Batiste, Vijay Patel y Chris “CT” Todd son los candidatos que aparecerán en la boleta para la Posición 3. Steve Szymczack, Wade G. Fennel y Julie Benesson los candidatos que aparecerán en la boleta para la Posición 4. El titular del cargo Ronnie K. Anderson se postula sin oponentes para la Posición 5. 
Para obtener más información sobre la elección, visite el sitio web del distrito en www.KleinISD.net.

Community Impact Newspaper hân hạnh kính mời quý vị tới gặp gỡ các ứng cử viên tranh cử vào hội đồng chưởng quản trường học của Klein ISD vào lúc 7 giờ tối ngày 4 tháng Mười, 2018, tại Trung Tâm Đa Năng Klein ISD.  Tại Cuộc Bầu Cử Hội Đồng Chưởng Quản Trường Học Klein ISD ngày 6 tháng Mười Một, 2018, các vị trí 3,4 và 5 sẽ được đưa vào trong lá phiếu.  Seth Batiste, Vijay Patel, và Chris “CT” Todd là các ứng cử viên sẽ có tên trong lá phiếu cho Vị Trí 3.  Steve Szymczack, Wade G. Fennel, và Julie Benes là các ứng cử viên sẽ có tên trong lá phiếu cho Vị Trí 4. Incumbent Ronnie K. Anderson đang tranh cử nhưng không có đối thủ tranh cử cho Vị Trí 5.  
Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử, vui lòng truy cập website của khu học chánh www.KleinISD.net.

Community Impact Newspaper誠邀您於2018年10月4日晚上7:00在Klein ISD多功能中心與Klein ISD學校理事會候選人會面。2018年11月6日的Klein ISD學校理事會選舉將選出第3、4和5席位的當選者。Seth Batiste、Vijay Patel和Chris “CT” Todd是選票中的第3席位候選人。Steve Szymczack、Wade G. Fennel和Julie Benes是選票中的第4席位候選人。現任第5理事席位的Ronnie K. Anderson將繼續競選該席位(無競爭對手)。 
如需暸解本次選舉的其他信息,請前往學區網站www.KleinISD.net。

 Website by SchoolMessenger Presence. © 2018 West Corporation. All rights reserved.